CHÍNH SÁCH THÔNG TIN TRÊN WEBSITE DANDIENTU.COM

Quyền quản lý website:

Website dandientu.com được quản lý và điều hành để cung cấp với bạn đọc các thông tin liên quan đến lĩnh vực điện tử, đặc biệt là lập trình nhúng.

Sứ mệnh của website dandientu.com

Trang web được xây dựng với lòng đam mê về lĩnh vực điện tử và cung cấp các bài học, các bài hướng dẫn, video hướng dẫn để bạn đọc có thể học hỏi một cách nhanh chóng nhất.

Quyền sử dụng thông tin

Bạn có thể sao chép chỉnh sửa lại nội dung đăng trên website của bạn nhưng hãy để lại nguồn dẫn từ trang dandientu.com.

Đăng ký nhận bản tin

Chúng tôi không thu thập thông tin của người dùng, nhưng tôi gợi ý để bạn đọc nhận thông tin bài viết thông qua trình duyệt web. Mỗi khi có bài viết mới, trình duyệt web sẽ thông báo cho bạn về bài viết của DanDienTu.com.

Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp (đăng ký) cho chúng tôi, trừ những trường hợp sau:

  1. Bạn đã đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
  2. Thông tin cá nhân của bạn phải được tiết lộ cho công ty liên kết, chi nhánh công ty hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi, là những bên mà chúng tôi có thỏa thuận về tính bí mật nhằm thực hiện mục đích thu thập thông tin cá nhân, như chúng tôi đã tiết lộ trước đây. (Ví dụ: Chỉ dẫn một nhà cung cấp dịch vụ giao hàng để giao giải thưởng của bạn.)
  3. Thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý vào dữ liệu thống kê sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
  4. Luật yêu cầu tiết lộ.

Sử dụng bọ web

Bọ web được nhúng vào một số trang trên trang web của chúng tôi để kiểm tra số lần các trang cụ thể đã được truy cập. Dữ liệu thống kê nhận được bằng bọ web được dùng để cải tiến trang web của chúng tôi. Ví dụ như quảng cáo cho các trang web mà các công ty đối tác của chúng tôi vận hành có thể được hiển thị dựa trên lịch sử duyệt của bạn trên trang web của chúng tôi, v.v.

Sử dụng nhật ký truy cập

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, nhật ký truy cập bao gồm địa chỉ IP của bạn sẽ được ghi lại. Thông tin này được sử dụng để theo dõi việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi chứ không được sử dụng để nhận dạng người dùng, trừ các trang yêu cầu xác thực người dùng.

Thông tin cá nhân tại các trang web bên thứ ba

Chúng tôi không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với việc thu thập thông tin cá nhân tại các trang web do các công ty khác vận hành được giới thiệu trên trang web của chúng tôi.